Leven uit de Bron geeft een bron van leven.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Leven uit de Bron in Apeldoorn (Chr. Ger.)

Leven uit de Bron in Apeldoorn, Chr. Ger. kerk Samuelkerk

Graag willen wij aangeven wat onze ervaringen zijn, en vooral de huidige toepassingen, vanuit het project “Leven uit de Bron” die wij in 2002 zijn gestart onder leiding van ds. Marius Noorloos.
Wij zijn dit project/proces gestart in 2002 naar aanleiding van problemen, die waren ontstaan binnen onze gemeente, de Christelijke Gereformeerde kerk, Apeldoorn Zuid. “Leven uit de Bron” stelde ons in staat onderzoek te doen naar de problemen en een antwoord te vinden en daarmee wees het ook een route aan om het geheel van A tot Z te doorlopen.

In eerste instantie kunnen wij aangeven dat dit een erg vruchtbaar project is gebleken dat ook (mede) een goede basis heeft gelegd in het huidige functioneren van onze gemeente.

Hieronder vindt u een opsomming van voorbeelden wat dit project onze gemeente heeft gebracht:

Er is een missie geformuleerd en met de hele gemeente besproken, die tot op heden nog steeds actueel is: “In het licht van Gods grote liefde willen we als volgelingen van Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer, onder leiding van de Heilige Geest leren God lief te hebben met heel ons leven en de naaste als onszelf. Om dit christelijk leven tot ontwikkeling te laten komen zijn we bereid ons, persoonlijk en samen, te oefenen in:

  • betrokkenheid bij (of hart voor) de Heer,
  • betrokkenheid bij (of hart voor) elkaar als Zijn volgelingen,
  • betrokkenheid bij (of hart voor) Zijn dienst in en voor de wereld.

Deze onderverdeling in drie punten wordt ook gebruikt in de communicatie naar de gemeente. Er zijn destijds diverse gemeente- en kerkenraadactiviteiten uitgevoerd, gebaseerd op de “bouwstenen” uit het proces.

Voorafgaand aan de vergaderingen van pastoraal team en kerkenraad vindt er bezinning plaats over een Bijbelgedeelte op de wijze zoals ook in “Leven uit de Bron” is opgenomen.

  • In de vergaderingen van de kerkenraad worden gebedspunten verzameld die diverse aanwezigen daarna verwoorden in hun gebed.

Het heeft een verandering teweeg gebracht in het starten van een vergadering op een manier dat we allemaal echt tijd nemen om los te komen van alledaagse dingen en ons richten op God. Dit is eigenlijk nu het belangrijkste onderdeel geworden van onze vergaderingen.

Er waren verstoorde verhoudingen in onze gemeente. Deze zijn structureel aangepakt. Eén van de activiteiten hieruit voortvloeiende was het houden van een verootmoedigingsdienst. Hierin hebben wij, kerkenraad en gemeenteleden, alles uitgesproken naar elkaar en bij God gebracht. Dit hebben we als zeer bijzonder en helend ervaren! Het is een basis geweest om opener met elkaar te communiceren en het heeft samenbindend gewerkt.

De missie is grondig vertaald naar de werking in de verenigingen, diverse commissies en kringen in onze gemeente.

Het jeugddiaconaat heeft indirect via “Leven uit de Bron” een serieuze plek in onze gemeente gekregen.

Dit project is een van de belangrijke bouwstenen geweest voor het persoonlijker beleven van God in levens van vele gemeenteleden én heeft een zeer positieve invloed gehad op het functioneren als gemeente van Christus.

Samenvatting

Verhalen