Visie en doelstellingen

Visie van de interkerkelijke gemeenteopbouwgroep Leven uit de Bron

Wij geloven dat gemeenteopbouw alleen mogelijk is via geloofsopbouw. Zonder geloofsopbouw loopt elke vorm van gemeenteopbouw vast. Geloofsopbouw vindt bij uitstek daar plaats waar het geloofsgesprek vorm en inhoud krijgt in allerlei vormen binnen de gemeente. Door samen te drinken uit de Bron van het Evangelie en van daar uit met elkaar ervaringen, inzichten en vragen te delen groeien mensen op drievoudige wijze: in hun relatie met God, met elkaar als geloofsgemeenschap en met de samenleving om die in woord en daad met het Evangelie in aanraking te brengen. Dit drievoudige groeiproces wordt vertaald in allerlei activiteiten binnen en buiten de gemeente.
Hierbij wordt de gemeente niet als organisatie maar als een lichaam gezien. In de organische gemeentestructuur die hieruit voortvloeit, is de gemeente opgebouwd uit kleinere eenheden, die hun specifieke bijdrage leveren aan het kerkelijk leven en beleid.

Doelstelling interkerkelijke gemeenteopbouwgroep Leven uit de Bron

Wij willen een interkerkelijke gemeenteopbouwgroep vormen van predikanten, kerkelijk werkers en gemeenteleden die de bovenstaande visie op gemeenteopbouw willen uitdragen binnen de verschillende kerkgenootschappen in Nederland. Dit willen wij doen door:

  1. Het promoten van de visie via artikelen, lezingen, bezoeken van kerkenraden en andere kerkelijke bijeenkomsten.
  2. Het zelf geven van trainingen aan kerkenraden/classis en werkgemeenschappen. Kerkenraden kunnen ook een beroep doen op een gecertificeerde trainer. Workshops (informatie en oefening) opzetten via verschillende toogdagen/conferenties e.d.
  3. Het geven van onderwijs aan gemeenteleden. Dit via cursussen waarbij de relatie tussen geloofsverdieping en de opbouw van de gemeente telkens als thema terugkomen. Daarbij zijn de uitgangspunten: Hart voor de Heer (zelf drinken), Hart voor elkaar (samen drinken) en Hart voor de wereld (anderen laten drinken). Hiervoor hebben we een deskundig team van toerusters.
  4. Het vormen van regionale werkgroepen van predikanten die bij elkaar komen om de principes van Leven uit de Bron te blijven beoefenen. Tevens kan hier kader gevormd worden om de visie uit te dragen en de begeleiding van predikanten en kerkelijk werkers in het proces van  Leven uit de Bron. Vooral via bestaande netwerken en groepen gaan werken (interesseren /motiveren /faciliteren /initiëren /integreren).
  5. Het verdiepen, verbreden en verder integreren van de principes van Leven uit de Bron, nadat het proces is opgestart.
  6. Het trainen van predikanten en kerkelijk werkers via de cursussen zodat zij die met hun eigen kerkenraad kunnen beoefenen. Het betreft de volgende cursussen: